SALVATION & INSPIRATION Liturgy and culture

Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Translate this page!

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home

What do Christians believe?
We preach Christ crucified, a scandal to people of the Old Covenant and folly to all other peoples
Definition and Scope of
Catholic Culture

There is no Christian without Jesus
The Face of God
Holy Name of Jesus
Don’t let evil defeat you, but defeat evil with good
Liturgy and cultureWroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe
Go to Page 2

salvation-inspiration.com

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation

Liturgy and culture
Page 1, Go to Page  2, 3, 4
 
Katechizm Kościoła Katolickiego

1204 Celebracja liturgii powinna więc odpowiadać charakterowi i kulturze różnych narodów ...  misterium Chrystusa powinno być głoszone, celebrowane i przeżywane we wszystkich kulturach tak, by nie niszczyło tych kultur, lecz służyło ich odkupieniu i dopełnieniu. Wiele dzieci Bożych właśnie ze swoją kulturą ludzką, przyjętą i przemienioną przez Chrystusa, i za jej pośrednictwem ma przystęp do Ojca, by Go uwielbiać w jednym Duchu.
1205 "W liturgii, a zwłaszcza w liturgii sakramentów, jest pewna część niezmienna, ponieważ pochodzi z ustanowienia Bożego i Kościół jest jej stróżem. Jest w niej również część podlegająca zmianom i Kościół może, a nawet czasem powinien dostosowywać ją do kultury narodów aktualnie ewangelizowanych".
1206 ... Adaptacja kulturowa wymaga nawrócenia serca, a jeśli trzeba, także zerwania ze zwyczajami przodków niezgodnymi z wiarą katolicką".
1207 Jest rzeczą właściwą, by celebracja liturgiczna dążyła do wyrażania się w kulturze narodu, w którym znajduje się Kościół, nie uzależniając się jednak od niej. Z drugiej strony sama liturgia rodzi i formuje kultury.
1208 Różne tradycje liturgiczne lub obrządki, prawnie uznane, ukazują powszechność Kościoła, ponieważ oznaczają i przekazują to samo misterium Chrystusa.
1209 Wierność Tradycji apostolskiej, to znaczy komunia wiary i sakramentów otrzymanych od Apostołów, stanowi kryterium, które zapewnia jedność w wielości form tradycji liturgicznych. Komunia ta jest oznaczana i zapewniana przez sukcesję apostolską.

Catechism of the Catholic Church
1204 The celebration of the liturgy . should correspond to the genius and culture of the different peoples ... the mystery of Christ  must be proclaimed, celebrated, and lived in all cultures in such a way that they themselves are not abolished by it, but redeemed and fulfilled: It is with and through their own human culture, assumed and transfigured by Christ, that the multitude of God's children has access to the Father, in order to glorify him in the one Spirit.
1205 "In the liturgy, above all that of the sacraments, there is an immutable part, a part that is divinely instituted and of which the Church is the guardian, and parts that can be changed, which the Church has the power and on occasion also the duty to adapt to the cultures of recently evangelized peoples.
1206 ... Cultural adaptation also requires a conversion of heart and even, where necessary, a breaking with ancestral customs incompatible with the Catholic faith.
1207 It is fitting that liturgical celebration tends to express itself in the culture of the people where the Church finds herself, though without being submissive to it. Moreover, the liturgy itself generates cultures and shapes them.
1208 The diverse liturgical traditions or rites, legitimately recognized, manifest the catholicity of the Church, because they signify and communicate the same mystery of Christ.
1209 The criterion that assures unity amid the diversity of liturgical traditions is fidelity to apostolic Tradition, i.e., the communion in the faith and the sacraments received from the apostles, a communion that is both signified and guaranteed by apostolic succession.
Cross veiled during Passiontide in Lent 2015. Statues and images remain ucovered. The Chrism Mass  celebrated by archbishop Jozef Kupny on Maundy Thursday in Saint John the Baptist Archcathedral, Wroclaw, Poland
Cross veiled during Passiontide in Lent 2015. Statues and images remain ucovered.
The Chrism Mass  celebrated by archbishop Jozef Kupny on Maundy (Holy) Thursday,
Saint John the Baptist Archcathedral, Wroclaw, Poland

The English word Maundy is derived from the Latin mandatum, the first word of the phrase "mandatum novum do vobis ut diligatis invicem sicut dilexi vos ut et vos diligatis invicems" ("... I am giving you a new command. You must love each other, just as I have loved you."), the Gospel of John 13:34
The Chrism Mass  celebrated by archbishop Jozef Kupny on Holy Thursday
The Chrism Mass celebrated by archbishop Jozef Kupny on Holy Thursday 2015
Saint John the Baptist Archcathedral, Wroclaw, Poland